Phá Cổ Đêm Trung Thu Có Nghĩa Là Gì?

Từ “phá cỗ” có ý nghĩa là mở, phá vỡ mâm cỗ và chia nhau...