Bánh Trung Thu Trong Tiếng Anh Là Gì?

Moon cake: Bánh Trung Thu.
Moon cake is one of the most important and special cakes made from meat, egg yolk, flavor, mashed dried fruits, lotus seed (Bánh trung thu là một trong những loại bánh đặc biệt nhất được làm từ thịt, lòng đỏ trứng, trái khô nghiền, hạt sen).